Visie & Missie

VISIE

Ons sien ʼn toekoms:
Waar naskoolse opleidingsrigtings en werkgewers ons leerders as ʼn onmisbare hulpmiddel tot hulle sukses beskou.

MISSIE

Ons streef daarna:
– Om die Christelike waardes en norme in oorleg met ons Grondwet te bevorder.
– Om ʼn leeromgewing te skep waar ons onderwysers werkstevredenheid sal ervaar deur hulle te ondersteun met die nodige tegnologiese onderwyshulpbronne en professionele opleiding en ontwikkeling.
– Om ʼn leeromgewing te skep waar ons leerders akademiese, morele en geestelike bewuswording kan ervaar wat hulle selfversekerd en ontvanklik sal maak vir die omgewing, sodat hulle verantwoordelikheid vir hulle optrede sal aanvaar.
– Om ʼn verskeidenheid van aktiwiteite, wyer as die kurrikulum, te voorsien vir persoonlike bemeestering en om die waarde van spanwerk te vestig.
– Om genoegsame finansiële hulpbronne, met innoverende besigheidsinisiatiewe te genereer, sodat noodsaaklike infrastruktuur beskikbaar kan wees en die skool sover moontlik onafhanklik kan funksioneer.

WAARDES

Ons koester:
– Kwaliteit onderwys met hoë standaarde en die fokuspunt op tegnologie
– ʼn Onderwysklimaat wat voortdurende verbetering nastreef
– ʼn Kollegiale omgewing vir professionele optrede
– ʼn Vennootskap met ons ouers en die NWDO
– ʼn Leeromgewing wat verdraagsaamheid en wedersydse respek bevorder
– Geleenthede vir leierskap en kritiese denke
– Trots by ons leerders, onderwysers en gemeenskap
– ʼn Wenkultuur, gedryf deur prestasie met passie

SLAGSPREUK

“Ons doen die gewone op ʼn buitengewone manier.”